Laatukriteerit kansainväliseen vapaaehtoistyöhön

Laatukriteeristö on tehty Kansainvälisen Vapaaehtoistyön KaVa-verkostossa, johon kuuluvat Allianssin nuorisovaihto, Kansainvälinen vapaaehtoistyö KVT ja Maailmanvaihto – ICYE. Järjestöt ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia. Verkoston jäsenet lähettävät vapaaehtoistyöntekijöitä ulkomaille paikallisten kansalaisjärjestöjen koordinoimiin ruohonjuuritason hankkeisiin. Verkoston tehtävä on yhdessä kehittää vapaaehtoisohjelmia ja toimia vertaisoppimisen ja -tuen alustana.

Laatukriteeristön tarkoituksena on tuoda esiin laadukkaan vapaaehtoistoiminnan elementit, joiden tarkemmat sisällöt on mietitty ohjelmakohtaisesti.

Yleiset laatukriteerit

1. Toiminnan merkitys

Järjestöillä on mietityt tavoitteet ja tarkoitus vapaaehtoistyön järjestämiselle. Kukin järjestö toimii omien arvojensa pohjalta. Toiminnalla ei tavoitella taloudellista hyötyä. Verkoston jäsenten yhteisiä tavoitteita ovat kulttuurien välinen oppiminen ja globaalin vastuun sekä aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen. Lisäksi tavoitteena on vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyyden ja tunnettuuden edistäminen.

2. Vapaaehtoistyön organisointi

2.1 Tiedotus, haku ja valinta

Tiedotus

Ohjelmista tiedotetaan avoimesti ja monipuolisesti ja niistä annetaan realistinen kuva.

Haku

Hakija saa valintaprosessissa ainakin seuraavat tiedot:

  • Tietoa ohjelman järjestäjästä
  • Ohjelmakuvauksen
  • Tietoa aiemmin ohjelmaan osallistuneiden kokemuksista
  • Vapaaehtoistyöpaikkakuvaukset
  • Tiedon siitä, mitä osallistumismaksu sisältää

Valinta

Järjestöillä on selkeät valintakriteerit. Valintaprosessista tiedotetaan hakijoille avoimesti. Järjestökohtaiset valintakriteerit ja valintaprosessien kuvaukset löytyvät järjestöjen nettisivuilta. Hakijoiden tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

2.2 Valmennus

Vapaaehtoisille järjestetään laadukasta valmennusta, joka on tarkoituksenmukaista kunkin ohjelman vaatimuksiin ja tavoitteisiin nähden. Kaikkien ohjelmien valmennuksissa käsitellään ainakin uuteen kulttuuriin sopeutumista, vapaaehtoisen roolia, vapaaehtoisen oikeuksia ja velvollisuuksia, terveysasioita sekä turvallisuutta. Lisäksi vapaaehtoisille annetaan tietoa kohdemaasta. Valmennusprosessin aikana on myös mahdollista saada tukea ja tietoa ohjelmaan aikaisemmin osallistuneilta. Valmennuksista kerätään palautetta ja valmennuksia kehitetään jatkuvasti.

2.3 Tuki kohdemaassa

Vapaaehtoistyöjakson aikana vapaaehtoinen perehdytetään kohdemaan kulttuurin ja työtapoihin. Vapaaehtoisen tukena vapaaehtoisjakson aikana on yhteyshenkilö sekä vastaanottavassa että lähettävässä järjestössä.

2.4 Tuki paluuprosessissa

Vapaaehtoisille tarjotaan paluun jälkeen mahdollisuus käsitellä vapaaehtoistyökokemusta. Heiltä pyydetään palautetta ja se otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä. Palanneita vapaaehtoisia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti lähettävän järjestön toimintaan ja muuhun kansalaistoimintaan. Vapaaehtoiset saavat todistuksen osallistumisestaan vapaaehtoistyöhön.

3. Seuranta ja arviointi

Jokaisella verkoston jäsenellä on omat seuranta- ja arviointimenetelmät joiden perusteella ohjelmia kehitetään.