Kansainvälisten vapaaehtoistyöleirien teemat

Kaikki Service Civil Internationalin jäsenjärjestöt ovat sitoutuneet järjestämään vapaaehtoistyöleirejä, joista hyötyvät pienet yleishyödylliset tahot. Ruohonjuuritason rauhantyö ja paikallisen yhteisön tukeminen ovat ensisijaisen tärkeitä arvoja leiritoiminnassa.

SCI:llä on reilu 40 jäsenjärjestöä ja noin sata kumppanijärjestöä. Vapaaehtoistyöleirit järjestetään 13 eri teeman puitteissa, joista on lisätietoa alla. Leirin teema selviää leirin koodissa olevasta ensimmäisestä numerosta, esimerkiksi 6.1 -numeroinen leiri kuuluu teeman ”sukupuolten välinen tasa-arvo ja seksuaalioikeudet” alle. Leirinhakukoneesta on mahdollista etsiä leiriä myös teeman avulla. Teema ei aina tarkoita, että leirillä tehtäisiin suoranaisesti kyseiseen aiheeseen liittyvää työtä, vaan että leirin järjestävän yhteisön toiminnan fokus on teeman mukainen. Esimerkiksi teemaan 9, vammaiset, voitaisiin laskea leiri, jolla tehdään puutarhatöitä vammaisten perhekodissa.

1. Fasismin ja rasismin vastainen toiminta

Työ voi olla tiedottamista tai sosiaalista työtä, lasten leikkien organisointia, pakolaiskeskusten tilojen kunnostamista jne. Myös entisillä keskitysleireillä järjestetään leirejä, joilla kunnostetaan aluetta rauhanomaiseen tarkoitukseen.

2. Pakolaiset, maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt

Leirien teemana voi olla jonkin vähemmistöryhmän, esimerkiksi siirtolaisten, pakolaisten tai etnisten vähemmistöjen asema yhteiskunnassa. Myös vastaanottokeskuksissa järjestetään vuosittain useita leirejä.

3. Kansainvälinen solidaarisuus

Solidaarisuusleirien ideana on yleensä kehitysyhteistyö. Leireillä voidaan vaikkapa kunnostaa työkaluja, polkupyöriä tai muita tarvikkeita ja lähettää niitä kehitysmaihin. Opinto-osuudessa perehdytään usein kohdemaahan, sen poliittiseen tilanteeseen ja kulttuuriin.

4. Rauha ja aseistariisunta

Leireillä tutustutaan usein paikallisiin rauhanjärjestöihin sekä erilaisiin rauhantaloihin ja -keskuksiin, joiden kunnostustyössä leiriläiset tarvittaessa avustavat. Myös siviilipalvelukseen liittyviä leirejä sekä sodassa vammautuneiden lasten avustamiseen keskittyviä leirejä järjestetään.

5. Köyhyys ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus

Työ vaihtelee yhteiskunnallisesti eriarvoisessa asemassa olevien (työttömät, kodittomat, päihdeongelmaiset, HIV-positiiviset) asuntojen kunnostamisesta vapaa-ajan toiminnan organisoimiseen ja tiedottamiseen. Opinto-osuudessa pohditaan esimerkiksi syrjäytymisen syitä tai keinoja HIV-positiivisiin liittyvien pelkojen hälventämiseksi.

6. Sukupuolten välinen tasa-arvo ja seksuaalivähemmistöt

Työ vaihtelee eri seksuaalivähemmistöille tai vain naisille tarkoitettujen toimitilojen kunnostamisesta tiedottamiseen. Leirin teemana voi olla seksuaalivähemmistöjen asema, sukupuolten välinen tasa-arvo ja niin edelleen.

7. Lapset ja nuoret

Useimmilla leireillä järjestetään vaikkapa toimintaa heikommassa asemassa oleville lapsille tai osallistutaan kesäleirien järjestämiseen. Työ vaihtelee leikkien ja pelien organisoinnista läksyissä avustamiseen. Myös työttömien, huumenuorten tai muuten vaikeuksissa olevien nuorten kanssa järjestetään leirejä.

8. Vanhukset

Työ voi olla erilaisten aktiviteettien järjestämistä vanhainkodeissa tai yhteiskunnallisesti eriarvoisessa asemassa olevien vanhusten parissa. Ammattitaitoa ei yleensä vaadita, vaan kunnioitus ja innostus riittävät.

9. Vammaiset

Leirit järjestetään yleensä yhteistyössä jonkin vammaisjärjestön kanssa. Työ voi olla esim. asuntojen kunnostusta, vapaa-ajan ohjelman organisointia tai vammaisten avustamista. Myöskään näillä leireillä ei vaadita ammattitaitoa: työ opetetaan paikan päällä.

10. Ympäristönsuojelu

Luonnonsuojelualueiden kunnostus tai jonkin uhatun eläinlajin elinolosuhteiden kartoitus voi olla työn kohteena. Kierrätys, vaihtoehtoinen energia tai metsänistutus voivat olla opinto-osuuden teemoina.

11. Kestävä elintapa

Kestävään elintapaan liittyvillä leireillä tehdään usein töitä luomutiloilla tai ruokaosuuskunnissa, esimerkiksi autetaan sadonkorjuussa, yrttien kuivatuksessa tai työpajojen pitämisessä

12. Taide, kulttuuri ja paikallishistoria

Nämä leirit järjestetään yhteistyössä erilaisten vaihtoehtoisten kulttuurikeskusten tai ryhmien kanssa. Työ voi olla esimerkiksi etnofestivaalien puitteiden rakentamista tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden entisöintiä. Tähän ryhmään kuuluvat myös kyläleirit, joille on olennaista yhteistyö paikallisen väestön kanssa.

13. Yhteisöllisyys

Työ liittyy esimerkiksi uskonnollisen tai muun aatteellisen yhteisön tilojen kunnostamiseen, toimintaan osallistumiseen. Opinto-osuudessa usein tutustutaan paremmin yhteisön alkuperään ja aatteisiin.