Sosiaalinen vastuu

Meillä kaikilla on velvollisuus toimia eettisesti ja ottaa huomioon toimintamme vaikutus ihmisiin ja yhteisöihin ympärillämme. Sosiaalinen vastuu on keskeinen osa KVT:n toimintaa ja sitä, miten määrittelemme vastuullisuuden vapaaehtoistyössä. Tavoitteenamme on omalla toiminnallamme luoda positiivisia vaikutuksia ja rakentaa kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa sekä omassa toiminnassamme että yhteistyössä kumppaneidemme ja muiden samanlaisten tavoitteiden eteen työskentelevien toimijoiden kanssa.

Sosiaalinen vastuu linkittyy läheisesti myös rauhaan, joka on KVT:n toiminnan lähtökohta. Ruohonjuuritason rauhantyöllä pyrimme edistämään yhteisymmärrystä ihmisten välillä, luomaan polkuja tasavertaiseen osallistumiseen ja antamaan välineitä erilaisten ihmisten kohtaamiseen. Sosiaalinen vastuu kattaa laajan joukon aiheita ja käytäntöjä. Alla kerromme tarkemmin siitä, millainen merkitys esimerkiksi yhdenvertaisuudella, paikallisia tarpeita ja asiantuntemusta kunnioittavalla kumppanuudella sekä globaalilla oikeudenmukaisuudella on toiminnassamme.

Yhdenvertaisuus

Haluamme KVT:n toiminnan olevan avointa, saavutettavaa ja turvallista kaikille vapaaehtoisillemme. Kaikkia toimintaamme osallistuvia kohdellaan yhdenvertaisesti taustaan ja elämäntilanteeseen katsomatta. Yhdenvertaisuus on yksi KVT:n arvoista, ja tavoitteenamme on sen vahvistaminen sekä omassa toiminnassamme että ympäröivässä yhteiskunnassa. KVT:n toiminnassa yhdenvertaisuus tarkoittaa sekä rasismista, syrjinnästä ja häirinnästä vapaan toimintaympäristön turvaamista että yhdenvertaisten mahdollisuuksien luomista vapaaehtoistyöhön osallistumiselle.

Rasismia ja ennakkoluuloja vastaan

 • Rasististen asenteiden ja ajattelumallien sekä tiedostettujen ja tiedostamattomien ennakkoluulojen purkaminen on keskeinen osa sekä toiminnan tavoitteita (rauhan ja yhdenvertaisuuden edistäminen) että lähtökohtia (kaikkia kohdellaan KVT:n toiminnassa yhdenvertaisesti).
 • Toiminnassamme ei hyväksytä minkäänlaista etniseen taustaan, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaan, ikään tai erityispiirteeseen kohdistuvaa syrjintää, häirintää tai halventamista.
 • Rasismin, syrjinnän ja häirinnän olemassaolo suomalaisessa yhteiskunnassa tunnustetaan ja niihin puututaan. Otamme vakavasti rasismia, syrjintää tai häirintää kokeneiden kokemukset.
 • Tiedostamme, että ennakkoluulot eivät aina ilmene tietoisena, konkreettisena toimintana. Pyrimme tunnistamaan ja purkamaan myös tiedostamattomia, erilaisille  ennakko-oletuksille perustuvia ajattelumalleja, puhe- ja toimintatapoja sekä rakenteita.
 • Suomen vapaaehtoistyöleiriemme vetäjät saavat valmennuksessaan työkaluja syrjintä-, häirintä- ja konfliktitilanteiden kohtaamiseen. Sitoudumme vapaaehtoistoiminnan järjestäjänä kehittämään työkalujamme näihin tilanteisiin vastaamisessa ja niitä kohtaavien toimintaamme osallistujien tukemisessa.
 • Kaikissa omissa tapahtumissamme noudatetaan KVT:n turvallisemman tilan ohjeita ja näihin sitoutumista odotetaan myös yhteistyökumppaneilta.
 • Lisäluettavaa: Free to be you and me – SCI:n opas sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen huomioimiseen ohjaajille, nuorisotyöntekijöille, vapaaehtoistoiminnan järjestäjille jne.

Yhdenvertaiset mahdollisuudet vapaaehtoistyöhön osallistumiselle

 • Pyrimme KVT:lla takaamaan erilaisissa elämäntilanteissa oleville ja erilaisista taustoista tuleville vapaaehtoisille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua toimintaamme. 
 • Vapaaehtoistyöhön voi osallistua omien edellytysten ja voimavarojen mukaan; KVT:n toiminnassa on vaihtoehtoja niin kertaluontoiseen, satunnaiseen kuin pidempikestoisempaan osallistumiseen. 
 • Vapaaehtoisvaihtojen osallistumismaksut pidetään kohtuullisina.
 • Kotimaan ja ulkomaan leireille on mahdollista lähteä myös ystävän, perheenjäsenen tai avustajan kanssa.
 • KVT:n viestinnässä pyritään saavutettavuuteen: viestimme sekä suomen että englannin kielillä, lisäksi selkosuomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla kielillä.
 • Tapahtumatilojen saavutettavuudesta ja vapaaehtoistyön eri muotoihin osallistumisen edellytyksistä tiedotetaan avoimesti.
 • Leirejä ja tapahtumavierailuja järjestetään eri puolilla Suomea.
 • Infotilaisuuksiin, valmennuksiin sekä työryhmä- ja johtokuntatoimintaan on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.
 • Tuemme mahdollisuuksien mukaan taloudellisesti ja erilaisten hankkeiden avulla erityisesti sellaisten ryhmien osallistumista, joilla on vähemmän mahdollisuuksia kansainväliseen vapaaehtoisuuteen. Viimeaikaisia esimerkkejä tästä ovat maksuttoman leiriosallistumisen tarjoaminen Suomessa asuville turvapaikanhakijoille sekä nuorille tarjotut tuetut osallistumismahdollisuudet EU-rahoitteisiin kansainvälisiin hankkeisiin.

Kumppanuus, yleishyödyllisyys ja paikallislähtöisyys

Vapaaehtoisyötä tehdään paikallisille yleishyödyllisille tahoille sekä KVT:n omilla kotimaan leireillä että ulkomaan leireillä ja projekteissa, joihin lähetämme vapaaehtoisia. Näiden projektien ja niissä tehtävän vapaaehtoistyön tavoitteena on hyödyttää paikallista yhteisöä, ei tuottaa voittoa vapaaehtoistyön järjestäjälle tai KVT:lle. KVT tai SCI ei määritä näiden paikallisten projektien sisältöä tai tavoitteita, vaan ne perustuvat paikallisiin tarpeisiin ja lähtökohtiin. Tiedostamme, että projektien paikalliset järjestäjät – sekä KVT:n omat leirinjärjestäjät että kansainvälisten vaihtojen yhteistyökumppanit – tuntevat projektin paikalliset olosuhteet parhaiten. Esimerkiksi Suomen vapaaehtoistyöleireillä paikalliset leirinjärjestäjät määrittelevät leirillä tehtävän työn siten, että se tukee heidän olemassa olevaa toimintaansa. Vapaaehtoisten tutustuminen paikalliseen yhteisöön ja kulttuuriin on myös tärkeä osa oppimiskokemusta ja työtämme rauhan ja ymmärryksen rakentamisessa ruohonjuuritason kohtaamisten kautta; siksi ohjeistamme vapaaehtoisiamme suhtautumaan niihin avoimesti ja kunnioittavasti.

Globaali oikeudenmukaisuus

Vaikka KVT:n ja SCI:n kansainvälinen vapaaehtoisvaihto perustuu ajatukselle tasavertaisesta kumppanuudesta, olemme globaalin pohjoisen toimijana tietoisia erityisesti globaalin pohjoisen ja etelän välistä vapaaehtoisvaihtoa määrittävistä valta-asetelmista: vapaaehtoisvaihdon osapuolina olevat järjestöt ja yksittäiset vapaaehtoiset eivät usein ole tasapuolisessa asemassa käytettävissä olevien resurssien suhteen, ja vapaaehtoisten liikkuminen on pitkälti yksisuuntaista globaalista pohjoisesta etelään. Kansainvälisen vapaaehtoisvaihdon ilmasto- ja ympäristövaikutukset eivät myöskään jakaudu tasan; pohjoisen vapaaehtoisilla on keskimäärin laajemmat mahdollisuudet kansainväliseen liikuvuuteen joka tuottaa ilmastokuormitusta, kun taas ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat suuremmalla todennäköisyydellä kovemmin etelän kumppaneidemme elinympäristöissä ja toimintamahdollisuuksissa. 

Nämä asetelmat juontavat juurensa eurooppalaisen kolonialismin ja imperialismin historiasta, joka heijastuu myös nykyisen globaalin talouden valtasuhteissa. Niihin sisältyy myös kolonialististen valtarakenteiden ja retoriikan uusintamisen riski, erityisesti niin kutsutun volunturismi-ilmiön yleistyessä kansainvälisen vapaaehtoistyön kentällä. Siksi myös meillä KVT:lla on eurooppalaisena kansainvälisen vapaaehtoistyön toimijana vastuu työskennellä näiden asetelmien tunnistamisen ja purkamisen eteen. 

 • Lähetämme vapaaehtoisia jo olemassa oleviin projekteihin työskentelemään yhdessä paikallisten kanssa heidän määrittämiensä tavoitteiden eteen – emme rakentamaan omista lähtökohdistamme saneltuja projekteja tai kertomaan, miten asiat pitäisi tehdä.
 • Paikallisilla vapaaehtoisvaihdon kumppaneilla on projekteihinsa liittyen paras asiantuntemus. He myös määrittelevät projektiensa lähtökohdat, tarkoituksen ja toteutuksen ja tietävät parhaiten, kuinka projekteihin osallistuvat kansainväliset vapaaehtoiset voivat olla hyödyksi sen tavoitteiden saavuttamisessa. 
 • Vapaaehtoisvaihtomme perustuu vastavuoroisuuteen, ei globaalin pohjoisen järjestöjen ja vapaaehtoisten toimijuutta vastaanottavan tahon kustannuksella korostavaan yksisuuntaisen auttamisen logiikkaan. Projekteissa vapaaehtoiset myös oppivat paikallisilta toimijoilta, eivät pelkästään jaa omaa työpanostaan.
 • Lähtevien pitkäaikaisvapaaehtoisten sekä vapaaehtoistyöleireille globaalissa etelässä osallistuvien valmennuksissa käsitellään kansainvälisen vapaaehtoisvaihtoon liittyviä valtasuhteita ja haasteita. Vapaaehtoisia kannustetaan reflektoimaan motivaatioitaan ja vapaaehtoistyölle asettamiaan odotuksia. 
 • Tuemme omalla toiminnallamme SCI:n kansainvälisessä verkostossa tasavertaista dialogia globaalin etelän ja pohjoisen järjestöjen välillä. Yhteistyökumppaneidemme kanssa jaetaan asiantuntemusta ja hyviä käytäntöjä puolin ja toisin.
 • Pyrimme omassa viestinnässämme välttämään koloniaalisen retoriikan ja kuvaston sekä kansainväliseen vapaaehtoistyöhön liittyvien stereotypioiden uusintamista. Ohjeistamme näiden riskeistä myös lähteviä vapaaehtoisia.
 • Lisäluettavaa: The power behind good intentions – SCI:n opas kolonialismin jatkumoiden kohtaamiseen ja purkamiseen kansainvälisessä vapaaehtoistyössä